За нас

Идеята за създаването на Балкански Културен Институт възникна в средата на 80-те години на ХХ в., но пристъпихме към осъществяването й в средата на 2011 година, след редица срeщи и разговори с творци, учени, музиканти, художници, журналисти – все хора, които създават значим интелектуален продукт и се интересуват от едно по-близко културно взаимодействие както със съседните нам страни, така и с останалия свят. Основната цел на Сдружението ни е да насърчава, популяризира и утвърждава ценностите в областта на културата, изкуството, музиката, историческото наследство и всички останали сфери на творческо-интелектуалната дейност в страните от балканския регион или както напоследък го наричат – Югоизточна Европа.

Нашата цялостна визия накратко би могла да бъде изразена с мотото:
"Единение чрез култура"

Ние работим за подпомагане развитието на сътрудничеството в областта на културата, изкуството, историческото наследство между Република България и нейните балкански съседи чрез популяризиране на културните им постижения, което вярваме, ще допринесе и за по-доброто им опознаване. Чрез една по-голяма мобилност на творците искаме да направим по-видими за света постиженията на нашия твърде характерен с виталността си регион, регион, в който се говорят толкова много езици и който, за съжаление, по думите на един философ, е събрал повече история, отколкото може да понесе. Нашият стремеж е чрез културното сътрудничество помежду си, чрез сближаването между творците на културата да се отърсим от негативните исторически стереотипи и да работим за утвърждаване на положителен имидж както на България, така и на останалите страни в региона, за промяна в доста негативния засега "колективен имидж" на Балканите като цяло сред страните от Европейския съюз и извън него.

Дейностите, които предвиждаме да реализираме, са в различните области на културата – организиране на изложби, концерти, срещи, конференции, семинари, лекции и други публични прояви, свързани с културата, изобразителното изкуство, музиката и танцовото изкуство, историята на България и балканските страни и тяхното културно наследство, на основата на което да съдействаме за развитието на нови културни европейски маршрути, предимно в сферата на културния туризъм. Чрез издателската си дейност, разработването на информационни продукти и промоционални материали във връзка с осъществяване на целите ни, изготвянето и разпространението на документални филми, мултимедийни продукти и други материали, които да имат приложение в научно-образователната сфера, ще съдействаме за опознаването и промотирането на постиженията, историческото наследство, културите, изкуството, забележителните личности в балканските страни. Ще изготвяме и разпространяваме експертни оценки и аналитични продукти по практически, научни, изкуствоведски, образователни проблеми, свързани с културата, изкуството и историята на България и балканските страни, както и с тяхната международна културна политика; ще изготвяме и подкрепяме проекти, свързани с музикално-танцовите изкуства и различните форми на културен обмен между страните в нашия регион, а също и със страните от Европейския съюз.

За реализиране на тези цели ще търсим сътрудничество с държавни и общински органи, институции и структури, ще осъществяваме съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; ще организираме и ще участваме в международни прояви, програми и проекти с международно финансиране.

Радваме се, че тези цели привлякоха сред нашите учредители изтъкнати творци, учени, хора със заслуги в музикалното изкуство, и това ще ни помогне да разгърнем дейностите си не само по регионален принцип, не само по отношение развитието на двустранните културни диалози, но и във всяка отделна сфера на културата, а защо не и в синтез на изкуствата. Това е търсен и иновативен подход, който може да отвори много врати и да окаже положително въздействие за възприемане на богатото културно наследство и съвременната култура на Балканите от по-младите поколения. Нашата организация има отворен характер и ще се радваме тя да разшири както своя състав, така и полето и географията на своята дейност.

Йорданка Бибина,
Председател